İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU

YAZIM KURALLARI


YAYIN İLKELERİ

 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından altı ayda bir, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri olmak üzere, dört sayı (2+2) yayımlanan, akademik ve bilimsel nitelikli bir hakemli dergidir. Yayın Kurulu kararıyla özel sayı çıkarılabilecektir.
 2. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dahil, en fazla 20 sayfa/6000 sözcükten fazla olmamalıdır.
 3. Özet 150-200 sözcüğü geçmemelidir. Türkçe yazılan makaleler için Türkçe ve yabancı dilde bir özet; yabancı dilde yazılmış makalelerde ise, makalenin yazım dilinde ve bir de Türkçe özet bulunmalıdır.
 4. Özetin altında, en çok 7 anahtar sözcük bulunmalıdır. Anahtar sözcükler, yabancı dilde özetin altına, yine özetin yazıldığı yabancı dile çevrilerek yazılmalıdır.
 5. Yazar/yazarların adları çalışmanın başlığının hemen altında, sağa bitişik şekilde verilmelidir.Yıldız dipnot şeklinde, haberleşme yapılacak yazarın adı, ünvanı, kurumu, e-posta adresi belirtilmelidir.
 6. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazıların, daha once hiçbir yerde yayımlanmamış olması veya bir başka yayın organında değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.
 7. Herhangi bir sempozyum, kongre, konferans v.b. bilimsel etkinliklerde sunulmuş veya sunulacak olan bildiri metinleri, yayımlanmamış olması koşulu ile hakem değerlendirmesine gönderilir.
 8. Kısaltmalar, ilgili bilim alanının standart kısaltmaları olmalı ve metin içinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır.
 9. Tüm çizimler, haritalar, grafikler, fotoğraflar v.b., şekil olarak değerlendirilmeli ve ardışık olarak numaralandırılmalıdır (Şekil 1- Şekil-2 gibi). Her bir şekil için uygun bir başlık kullanılmalıdır.
 10. Tablolar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Her bir tablo için uygun başlık kullanılmalıdır.
 11. Dergideki referans sistemi, American Psychologists Association (APA) versiyon 6’ dır.
 12. Dergi Yayın Kurulu, makaleleri, üç hakeme gönderir. Makaleler, en az iki hakemin olumlu görüşüyle yayımlanır.
 13. Yayımlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç (posta süresi de dahil olmak üzere) 30 gün içerisinde, yeniden Yayın Kuruluna gönderilmesi gerekir. Belirlenen sürede gönderilen makaleler bir sonraki dönemde yayımlanmak üzere sıraya konulur. Metin, değişiklikleri isteyen hakemler tarafından yeniden incelenebilir.
 14. Hakem onayı alan makaleler, raporların tamamlanma tarihlerine gore sıraya konularak yayımlanır.
 15. Dergiye gönderilecek yazılar, iki kopya alınarak hazırlamalıdır. Bunlardan bir kopya posta yolu ile gönderilmeli; bir kopya ise; elektronik posta aracılığıyla iletilmelidir. Elektronik posta olarak gönderilen nüshada, yazar/yazarların adı soyadı, makalelerin tam adı, bağlı bulundukları kurum ve unvanları, iş/cep telefonları ve elektronik posta adreslerini içeren bir kapak sayfası bulunmalıdır. Kapak sayfası, posta yolu ile gönderilecek kopyaya da eklenmelidir.
 16. Yazarlar, yayınlarını İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisine göndermekle, telif haklarını İstanbul Aydın Üniversitesine devretmiş sayılırlar.
 17. Dergide yazısı yayımlanan yazarlara, iki adet dergi ücretsiz olarak gönderilir. Ayrıca telif hakkı ödenemez.
 18. Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi’ nde yayımlanmak üzere Hakem Kurulundan geçen yazılar Üniversitenin internet sitesine bağlı olarak da yayımlanabilir.
 19. Dergiye gönderilen yazılar, yayımlanmasa dahi iade edilmez.
 20. Dergi yayın kabulünde ve işleme hazırlama aşamalarında herhangi bir ücret talep etmez.

Kaynakça Gösterimi

Tek yazarlı kitap
Aziz, A. (2008). İletişime Giriş. İstanbul: Aksu.

Çok yazarlı kitap
Alemdar, K., Erdoğan, İ. (1994). Popüler Kültür ve İletişim. Ankara: Ümit.

Çeviri kitap
Ong, W. J. (1995). Sözlü ve Yazılı Kültür. Sema Postacıoğlu Banon (Çev.). İstanbul: Metis.

Editörlü kitap
Çebi, M. (Ed.) (2003). Medya Etki Araştırmaları, Ankara:Alternatif.

Editörlü kitapta bölüm
Kepplinger, H. M. (2003). Etki Kavramının Sınırları. Murat Çebi (Ed.), Medya Etki Araştırmaları içinde (s. 91-121), Ankara:Alternatif.

Dergiden makale
Gezgin, S. (2009). Medyanın Sorumluluğu (Türk Alman İlişkileri Örneğinde). İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Sosyal Bilimler, 1, 44-54.

Basılmamış tezler, bildiriler
Arvas, İ. S. (2010). Cumhuriyet Döneminde Basında Etik Bağlamda Ortaya Konulan Uygulamalar ve Bir Meslek Örgütü: Basın Konseyi. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

İnternette makale
Koloğlu, O. (1999). Medya, Devlet ve Sermaye. http://www.dorduncukuvvetmedya.com

Dergi ve gazeteler Beckford, M. (2011, 28 Aralık). Save £1,500 a year by planning meals, says Department of Health. http://www.telegraph.co.uk/foodanddrink/foodanddrinknews/8978022/Save-1500-a-year-by-planning-meals-says-Department-of-Health.html

 İLETİŞİM ADRESİ
Florya Yerleşkesi İnönü Cad. No: 38
Küçükçekmece-İstanbul


Prof. Dr. Candan VARLIK
E-mail : candanvarlik@aydin.edu.tr

Web :http://abmyod.aydin.edu.tr